Comisii metodice

COMISII DE LUCRU

anul şcolar 2017 – 2018

 

 I. COMISII CU  CARACTER   PERMANENT – conform  OMENCȘ 5079  / 31.08.2016

 

1.Comisia pentru curriculum

Atribuţii:

 • Monitorizează realizarea planului de şcolarizare; propune planuri de şcolarizare pentru viitorul an scolar în urma sondajelor facute la nivel de elevi şi părinţi.
 • Procură documentele curriculare oficiale (planurile –cadru si ordinele emise de ministru, programele școlare, ghiduri metodologice);
 • Asigura aplicarea planului cadru de invatamant prin elaborarea ofertei curriculare;
 • Se ingrijeste de asigurarea bazei logistice pentru activitatile curriculare si extracurriculare;
 • Asigura cadrelor didactice consultanta in probleme de curriculum;

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 

 • ¯ Copie dupa decizia de constituire a comisiei, pe care se face mentiunea ,,Conform cu

originalul” si se certifica prin semnatura directorului si aplicarea stampilei;

 • ¯ Planul-cadru si ordinul ministrului;
 • ¯ Oferta curriculara aprobata de Consiliul profesoral si vizata de ISJ;
 • ¯ Procese-verbale ale sedintelor;
 • ¯ Alte documente elaborate de consiliu;

 

Componenţa:

        Preşedinte:         Drăgan Marcel -director

        Membri:               Pop Marcela – Delioara – director adjunct

                                          Crețu Olivia – Elena     – responsabil comisie Limba si comunicare

                                          Pretorian Cosmina –responsabil comisie Matematica-informatică

                                          Rotariu Sebastian – responsabil comisie Om și societate

                                          Neag Cecilia -responsabil comisie fizica,chimie,biologie,ed.fizica

                                          Stan Petru-responsabil comisie Tehnologii

                                         Bologa Steluţa-Discipline economice

                                         Rotariu Sebastian –coordonator proiecte şi programe educative

                                         Budescu Annemaria– responsabil comisia limbi straine

 

Comisia dirigintilor este inclusă în comisia pentru curriculum

 

 1. Comisia de evaluarea şi asigurarea calităţii

Atribuții :

 • Coordonează aplicarea procedurilor si activităţilor de autoevaluare instituţională privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea unităţii scolare, conform domeniilor si criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Elaborează anual un Raport de evaluare internă (RAEI) privind calitatea educaţiei în scoală. După aprobarea sa de către Consiliul de Administraţie Raportul este adus la cunostinţa beneficiarilor prin afisare/publicare si este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
 • Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă conducerii scolii.

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 

 • ¯ Legislaţie
 • ¯ Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare
 • ¯ Strategia de evaluare internă a calităţii
 • ¯ Manualul de calitate
 • ¯ Manualul de inspecţie
 • ¯ Planul de acţiune al Comisiei (care cuprinde şi Planul operaţional al Comisiei)
 • ¯ Registrul de procese-verbale de la întâlnirile membrilor Comisiei
 • ¯ Dosar cu fişele de observare ale lecţiilor
 • ¯ Dosar cu rapoartele de autoevaluare ale cadrelor didactice
 • ¯ Dosar cu rapoarte: Formulare de monitorizare, Raportul anual de evaluare internă, Planul de îmbunătăţire, Raportul de inspecţie, Rapoarte ale membrilor Comisiei
 • ¯ Dosar cu dovezi
 • ¯ Dosar cu statistici

 

Componenţa:

Coordonator:       Pop Marcela Delioara – director  adjunct

        Membrii:       Bologa Steluţa

                                   Ghelesian Silvia

                                   Nemeth Gabriela

  Reprezentantul  părinţilor:Bolbotină Ana Maria

  Reprezentantul consiliului local: Ban Gheorghe

  Reprezentantul elevilor: Buciuta Andreea

  Reprezentant al sindicatului: Valceanu Edward

 

 1. Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă 

Atribuţii:

 • Identificarea nevoilor de formare și perfecționare a cadrelor didactice la nivelul anului școlar în curs;
 • Colaborarea cu conducerea școlii în proiectarea, coordonarea și derularea unor programe de perfecționare, adresate cadrelor didactice din școală;
 • Monitorizarea tuturor cadrelor didactice cu nevoi de formare pe anumite componente

instructiv-educative;

 • Monitorizarea tuturor cadrelor didactice implicate în anumite programe și cursuri de

perfecționare și formare continuă;

 • Identificarea unor noi programe și proiecte destinate

perfecționării și formarii continuă a cadrelor didactice din școală;

 • Participarea la cursuri de formare pe proiecte și programe comunitare;
 • Elaborarea unor scurte informări și rapoarte periodice privind perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice din școală;
 • Monitorizarea progresului în plan instructiv-educativ și școlar în urma participării cadrelor didactice la programele și cursurile de formare.

    Portofoliul Comisiei pentru perfecționare/formare continuă:

 • ¯ Decizia de constituire a Comisiei pentru perfecţionare și formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ;
 • ¯ Fişa de atribuţii ale responsabilului comisiei de perfecţionare/formare continuă;
 • ¯ Responsabilităţile membrilor comisiei;
 • ¯ Acte normative sau extrase din cadrul acestora cuprinzând prevederile legislative care reglementează activitatea de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
 • ¯ Materiale informative transmise de ISJ prin postare pe site sau în cadrul instruirilor organizate pe problematica perfecţionării/formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
 • ¯ Plan managerial anual al comisiei ( va fi elaborat în corelaţie cu obiectivele referitoare la activitatea de perfecţionare/formare continuă stabilite prin Planul managerial anual al unităţii de învăţământ);
 • ¯ Plan operaţional al desfăşurării activităţii de perfecţionare/formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ;
 • ¯ Fişe individuale de formare continuă (actualizate anual) pentru fiecare cadru didactic încadrat;
 • ¯ Baza de date privind perfecţionarea/formarea continuă a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ în ultimii 5 ani;
 • ¯ Chestionare, ghiduri de interviu etc. pentru identificarea nevoilor de perfecţionare /formare continuă ale cadrelor didactice din unitatea de învăţământ, însoţite de prelucrări ale acestora şi concluzii rezultate în urma analizei informaţiilor oferite de aceste instrumente; planuri de dezvoltare personală elaborate de cadrele didactice;
 • ¯ Lista personalului didactic propus pentru perfecţionarea periodică o dată la 5 ani ( stabilită în urma analizei activităţii de perfecţionare/formare continuă a fiecărui cadru didactic din şcoală şi studierii reglementărilor legislative privind perfecţionarea periodică o dată la 5 ani);
 • ¯ Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice încadrate în unitatea de învăţământ cu menţionarea următoarelor informaţii: statului cadrului didactic în şcoală (titular, detaşat, suplinitor calificat, suplinitor necalificat); încadrarea( funcţia, denumire catedră/post, componenţa catedrei, gradul didactic- atentie, definitivatul nu se consideră grad didactic); vechime în învăţământ; vechime efectivă la catedră de la încadrarea cu statut de cadru didactic calificat;
 • ¯ Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice înscrise la grade didactice( nume şi prenume -cu menţionarea numelui avut înainte de căsătorie- unde este cazul, gradul didactic la care este înscris, specializarea la care solicită susţinerea examenului, seria în care este înscris, centrul de perfecţionare unde va susţine examenul, observaţii (se vor face menţiuni referitoare la cadrele didactice care au amânat examenul şi seria în care vor finaliza examenul după amânare);
 • ¯ Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice înscrise la definitivat (nume şi prenume conform cărţii de identitate, componenţa catedrei, statutul cadrului didactic (titular, suplinitor calificat, suplinitor necalificat), vechimea efectivă la catedră de la încadrarea în învăţământ cu statut de cadru didactic calificat, sesiuni anterioare în care a mai susţinut examenul şi a fost declarat nepromovat;
 • ¯ Informări privind activitatea de perfecţionare/formare continuă din şcoală prezentate în cadrul CP sau CA;
 • ¯ Raport de activitate semestrial şi anual privind activitatea de perfecţionare/formare continuă desfăşurată de comisie la nivelul şcolii;
 • ¯ Procese verbale de la activităţile comisiei.

Componenta:

Preşedinte :           Vâlceanu  Edward

        Membri:          Crangă Natalia

                                     Muntean  Maria

                                     Constantinescu  Carmen

 

 1. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

Atribuţii: 1.realizează planul de munca pe an şcolar privind protecţia muncii; monitorizează realizarea activitaţilor privind protectia muncii prevazute în planul de muncă; stabileşte măsuri concrete în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă din unitate.

 1. realizează planul de muncă pe an şcolar privind prevenirea şi stingerea incendiilor; monitorizeaza realizarea activităţilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor prevăzute în planul de munca; stabileste măsuri concrete în vederea îmbunatăţirii activitatii PSI.

Portofoliul comisiei cuprinde :

 

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei, pe care se face menţiunea Conform cu originalul şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Responsabilităţile individuale ale membrilor comisiei, aprobate de consiliul de administraţie, extrase din fişa individuală a postului fiecăruia;
 • ¯ Raportul de activitate al CSSM și pentru SU pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de consiliul de administraţie;
 • ¯ Programul de măsuri pentru protecţia muncii în anul şcolar curent, dezbătut, aprobat de consiliul de administraţie;
 • ¯ Procese-verbale (sau copiile acestora) încheiate de către inspectorii de inspecţia muncii cu prilejul controalelor privind modul în care se respectă legislaţia muncii;
 • ¯ Planul de apărare împotriva incendiilor, dezbătut şi aprobat de consiliul de administraţie, avizat de director;
 • ¯ Procese-verbale încheiate de brigăzile şi grupurile de pompieri militari împuternicite, potrivit legii, cu exercitarea controlului;
 • ¯ Procese-verbale cu instruirea elevilor, pe clase, din care să reiese că s-a făcut instructajul PSI la fiecare început de an şcolar.

Componenţa:

        Preşedinte :   Pop Marcela Delioara – director adjunct

       Secretar :         Goiti Ioan – Lucrător desemnat

        Membri :          Dr.                 – Medic medicina muncii

                                     Florea Simion

                                     David Ion – administrator

                                     Roman Lipidov

                                     Kristof Ioan

                                     Hategan Vasile

                                      Gruber Alin

 

 1. Comisia pentru controlul managerial intern
 • Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial
 • Elaborarea programului ţine seamă de regulile minimale de management conţinute de standardele de control intern aprobate prin Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, particularităţile organizatorice ale Liceului Tehnologic Aurel Vlaicu Lugoj;
 • Supune spre aprobare directorului unității de învățământ Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale;
 • Urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor propuse prin program;

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Referat privind emiterea Deciziei pentru constituirea Comisiei pentru monitorizarea ,coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial;
 • ¯ Decizia Directorului privind organizarea,implementarea si mentinerea unui sistem de control managerial;
 • ¯ Lista obiectivelor generale si specifice;
 • ¯ Procese verbale de instruire a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial;
 • ¯ Chestionare de autoevaluare a membrilor Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial ;
 • ¯ Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului control intern/managerial ;
 • ¯ Procedura sistem de stabilire a cadrului unitar pentru desfăşurarea, de către secretariatul Comisiei, a activităţilor / acţiunilor de monitorizare, consiliere / îndrumare metodologică şi raportare cu privire la dezvoltarea S.C.I.M. ;
 • ¯ Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial ;
 • ¯ Procesele verbale ale ședințelor

 

Conform Ordinului Administrației Publice 200 / 2016 avem:

Componență comisie monitorizare:

Preşedinte:   Pop  Marcela – director;  

Membri:         Popescu Mircea – contabil şef;

                            Rotariu Sebastian  – Nicolae ;

                            Bologa Steluta

Secretar:        Anghel Meluca – secretar şef.

 

 1. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Atribuții:

 

 • Elaborarea unui plan de actiune pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii, in scopul asigurarii respectarii principiilor scolii incluzive, in unitatea de invatamant;
 • Colaborarea cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, mediatorii scolari, consiliul elevilor, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, consiliul national pentru combaterea discriminarii, organizatii nonguvernamentale in domeniul drepturilor omului si alti factori interesati in scopul prevenirii si combaterii cazurilor de discriminare si a promovarii interculturalitatii;
 • Propunerea unor actiuni specifice, la nivelul claselor sau al unitatii de invatamant, care sa contribuie la cunoasterea si valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalitatii;
 • Elaborarea si implementarea unor coduri de conduita, care sa reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unitatii de invatamant. Politica unitatii de invatamant, in acest sens, si procedurile respective trebuie sa fie clare, coerente, consecvent aplicate si sa presupuna atat sanctiuni, cat si o abordare constructiva;
 • Identificarea si analiza cazurilor de discriminare si inaintarea de propuneri de solutionare a acestora, consiliului de administratie, directorului unitatii de invatamant sau consiliului profesoral, dupa caz;
 • Prevenirea si medierea conflictelor aparute ca urmare a aplicarii masurilor ce vizeaza respectarea principiilor scolii incluzive;
 • Sesizarea autoritatilor competentate in cazul identificarii formelor grave de discriminare;
 • Monitorizarea si evaluarea actiunilor intreprinse pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalității;
 • Membrii comisiei evaluează dacă masurile de prevenire /control care se adresează riscurilor de corupție indentificate au fost proiectate corespunzător și puse în practică în mod efficient.
 • Membrii comisiei calculează nivelul de expunere la riscuri de corupție, constând în produsul dintre valorile probabilității și impactul global, completând valoarea rezultată din fișa de evaluare a riscurilor de corupț
 • Elaborarea, aplicarea şi evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor incluse în cadrul planului operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului de violenţă; comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar.

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei, pe care se face menţiunea Conform cu originalul şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Raportul de activitate al comisiei pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de consiliul de administraţie;
 • ¯ Procese-verbale ale şedinţelor;
 • ¯ Regulamentul comisiei;
 • ¯ Plan de desegregare;
 • ¯ Tabel nominal elevi CES;
 • ¯ Rapoarte de activivitate;
 • ¯ Strategia anticorupție în educație;
 • ¯ Planul sectorial pentru implementarea strategiei anticorupției în educație ;
 • ¯ ORDIN 5113 / 15.12.2014 – Pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilorde corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al investițiilor și unităților subordonate;
 • ¯ Plan managerial de prevenire, control și evaluare a riscurilor de corupție 11.procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție

Componenţa:

Preşedinte:   Drăgan Marcel – director

  Secretar:     Dinca Dorina

  Membri:            

                           Pop Marcela – Delioara– director adjunct

                           Creţu Olivia

                           Pretorian Cosmina

                           Valceanu Eduard

                           Sepetiuc Ana

                           Muntean Maria

                           Toth Zoltan

                           Nemeth Gabriela – Consilier şcolar

                           Rotariu Sebastian – coordonator proiecte şi programe educative

                           Cornean Cristian Daniel – reprezentantul Consiliului Local

                           Pricop Gheorghe  – reprezentantul Comitetului reprezentativ al părinţilor

                           Tiriteu  Viorica -reprezentantul Comitetului reprezentativ al părinţilor

                           Dan Marian  – reprezentantul Consiliului elevilor

                           Neag Miriam – reprezentantul Consiliului elevilor

 

 

 1. Comisia pentru programe și proiecte educative

Atribuții :

 • Asigură derularea proiectelor;
 • Stabilesc noi colaborări şi parteneriate;
 • Elaborează proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare.
 • Căutată parteneri în ţară şi străinătate.
 • Elaborează proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare.
 • Realizarea unui raport semestrial / anual privind activitatea comisiei, înaintat conducerii şcolii.

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Decizia de numire pe funcţia de coordonator de proiecte şi programe educative
 • ¯ Fişa postului – individualizată, avizată de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
 • ¯ Componenţa şi atribuţiile membrilor Comisiei pentru proiecte şi programe educative şi/sau Comisiei de organizare a activităţilor extraşcolare (acolo unde aceasta din urmă există)
 • ¯ Banca de date: norme, instrucţiuni regulamente, programe, proiecte educative, proiecte de lecţii, planificări didactice pe clase, programe şcolare, ghiduri şi materiale auxiliare (format hârtie sau electronic- CD)
 • ¯ Rapoarte periodice: semestriale, anuale (vizate de director)
 • ¯ Planuri manageriale: anuale, semestriale (aviz C.A.)
 • ¯ Strategia de consiliere, monitorizare şi evaluare a educaţiei non-formale la nivelul unităţii de învăţământ- planul de activităţi, fişe de monitorizare, evaluare (vizate de director)
 • ¯ Lista profesorilor metodişti din unitatea de învăţământ
 • ¯ Lista profesorilor formatori naţionali/ locali din unitatea de învăţământ pe domeniul educativ (ex. ed. rutieră, sănătate, cetăţenie democratică, prietenii pompierilor etc.)
 • ¯ Contribuţii personale în cercetarea ameliorativă a problematicii postului- iniţiative
 • ¯ Rezultate deosebite ale elevilor şi cadrelor didactice obţinute la concursuri,festivaluri (centralizat) etc.
 • ¯ Planificarea calendaristică a proiectelor educative/activităţilor educative extraşcolare al şcolii, inclusiv în perioada vacanţelor- se recomandă planificarea pe bază de proiecte la nivel de unitate de învăţământ
 • ¯ Proiectele unităţii de învăţământ aprobate în CAEJ, CAER, CAEN
 • ¯ Calendarul proiectelor educative la nivel naţional, regional, judeţean
 • ¯ Programul activităţilor „Şcoala altfel” (dosar separat)
 • ¯ Procesele verbale de la activităţile educative desfăşurate sau alte documente justificative
 • ¯ Evidenţa electronică a documentelor specifice primite de la I.S.J. (CD, folder, computer etc)
 • ¯ Consiliul elevilor la nivel de şcoală- componenţă, date de contact şi regulament de organizare şi funcţionare, proiecte propuse/derulate (se recomandă dosar separat)
 • ¯ Bază date- raportări ISJ şi MECŞ

Componenţa:

        Responsabil :     Rotariu Sebastian

        Membri:               Ghelesian Silvia

                                          Comşa Cosmin

                                          Bologa Steluta

                                          Dincă Dorina

                                          Crangă  Natalia

 

II . COMISII CU CARACTER  TEMORAR  ȘI OCAZIONAL

 

 1. Comisia metodică a  diriginţilor

  Atribuții:

 • Dezbate probleme privind structura, conţinutul şi metodica orelor de dirigenţie;
 • Analizează activitatea educativă desfăşurată cu elevii la clasă, în afara clasei şi a şcolii;
 • Organizează schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai valoroase activităţi educative;
 • Se preocupă de pregătirea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii particularităţilor psiho-fizice, individuale ale elevilor, pentru consilierea profesională a acestora;
 • Orientează colectivul didactic al şcolii în direcţia stabilirii unor cerinţe educative unitare faţă de elevi

 

Portofoliul Comisiei diriginților cuprinde :

 • ¯ Componenta comisiei ;
 • ¯ Planul managerial al activitatilor Comisiei metodice anual si semestrial
 • ¯ Planificarile anuale si semestriale ale membrilor comisiei vizate de responsabilul comisiei si de directorul scolii
 • ¯ Raportul de activitate pe anul scolar/semestrul precedent
 • ¯ Atributiile comisiei metodice si distribuirea responsabilitatilor membrilor comisiei
 • ¯ Graficul intersasistentelor la orele de consiliere si orientare
 • ¯ Calendarul activitatilor extracurriculare proprii si cele ale I.S.J. si M.E.N.C.S.
 • ¯ Metodologii/documente/comunicari transmise de I.S.J. si M.E.N.C.S. Oferta C.C.D. de cursuri de perfectionare
 • ¯ Procese verbale de la activitatile desfasurate, insotite de documente doveditoare (planuri de lectii, referate etc.)
 • ¯ Chestionare, fise de lucru, materiale didactice, suporturi de curs, dovezi ale activitatilor didactice (CD-uri, DVD-uri, fotografii, diplome ale elevilor)
 • ¯ Situatia participarii membrilor comisiei la cursuri de formare si perfectionare in domeniul consilierii si orientarii (finalizate sau in derulare)
 • ¯ Situatia participarii membrilor comisiei la programe si proiecte educationale

 

Componență :

Preşedinte :        Rotariu Sebastian

         Membri:          

                                 Bologa Steluţa – IX A

                                 Crangă Natalia – IX B                                     

                                 Gheleșian Silvia – X A

                                 Neag Cecilia – X B

                                 Pretorian Cosmina  – XI A

                                 Toth Zoltan – XI B

                                 Creţu Olivia – XI C

                                 Gruber Cristian Alin  -XII A

                                 Rotariu Sebastian -XII B

                                 Barbu Țigriș Nicoleta –XII C

                                 Stan Petru – IX A seral

                                 Joldes Viorel – X A seral

                                 Roman Lipidov – X A seral

                                 Muntean Maria – XI Bseral

                                 Andraş Adriana – XI Cseral

                                 Hanes Ioan – XII A seral

                                 Voaideş Cojan-Alina – XIII A seral

                                 Dincă Dorina – XIII B seral

                                 Vega Stelian  – XIII C sera

                                 Budescu Anemaria -IX A prof

                                 Atanasiu Dardu – IX B prof

                                 Kristof Ioan -IX C prof

                                 Jude Vioara –X A prof

                                 Sepetiuc Ana – X B prof

                                 Uluceanu Nicolae –X C prof

                                 Florea Simion – XI A prof.

                                 Haţegan Vasile – XI B prof.

                                 Goiți Ion  – XI C prof.

                                 Baranai Gheorghe– XI D prof.

 

 1. Comisia pentru “Bani de liceu “

Atribuţii: verifică autenticitatea datelor din dosarele depuse de elevi; selectionează dosarele conform normativelor în vigoare.

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei, pe care se face menţiunea Conform cu originalul şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Responsabilităţile individuale ale membrilor comisiei, stabilite de director, aprobate de consiliul de administraţie şi extrase din fişa individuală a postului;
 • ¯ Tabel nominal cu elevii care beneficiază de bani de liceu;
 • ¯ Raportul de activitate al comisiei,
 • ¯ Plan de activitate;
 • ¯ Procese-verbale încheiate cu ocazia acordării burselor ;

 

Componenţa:

        Preşedinte  :              Drăgan Marcel – director

        Secretar comisie:   Mircea Lucica

        Membri:                      Neag Cecilia

                                                Pretorian Cosmina

                                                Creţu Olivia

                                                Agheorghisei Daniela

                                                Muntean Maria

                                                Dinca Dorina

 

 

3 . Comisia de recepţie  a valorilor materiale ( bunuri )

Atributii: verifică cantitatea şi calitatea bunurilor achiziţionate pentru liceu conform facturii de achiziţionare şi semneaza procese-verbale de recepţie.

Portofoliul comisiei cuprinde :

 

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei;
 • ¯ Componenţa comisiei;
 • ¯ Procesele-verbale ale recepţiilor;
 • ¯ Alte documente elaborate de comisie;

 

Componenţa:

                        Pop Marcela – Delioara – director adjunct

                        Anghel Meluca – secretar sef

                        Dincă Dorina – profesor

                        Jude Vioara – profesor

 

 1. Comisia pentru monitorizarea absenţelor elevilor

Atribuții:

 • Identificarea elevilor cu absenteism scolar si risc de abandon;
 • Identificarea cauzelor care favorizeaza absenteismul scolar;
 • Prevenirea si diminuarea esecului scolar prin stimularea interesului pentru educatie, pentru autocunoastere si valorizare personala, prin stabilirea unor obiective de viata realiste, de catre elev-parinte.

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei, pe care se face menţiunea Conform cu originalul şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Responsabilităţile individuale ale membrilor comisiei, stabilite de director, aprobate de consiliul de administraţie şi extrase din fişa individuală a postului;
 • ¯ Raportul de activitate al comisiei pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de consiliul de administraţie;

 

Componenţa:

        Preşedinte :        Pop Marcela -Delioara- director adjunct

        Membri :              Muntean Maria – responsabil

                                          Dincă Dorina

                                          Crangă Natalia

                                          Toţi diriginţii claselor

 

 1. Comisia de asigurare a serviciului pe şcoală

Atribuţii: alcatuieşte planificarea serviciului pe şcoala asigurat de profesori; urmăreşte modul de îndeplinire de către profesori şi elevi a sarcinilor ce le revin pe aceasta linie.

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei, pe care se face menţiunea Conform cu originalul şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Responsabilităţile individuale ale membrilor comisiei, stabilite de director, aprobate de consiliul de administraţie şi extrase din fişa individuală a postului;
 • ¯ Graficul de desfășurare a serviciului pe școală.

 

Componenţa:

Coordonator :       Pop Marcela -Delioara – director adjunct

                                     Cozilec Voichiţa

                                     Goiți Ion

 

 1. Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare

Atribuţii: asigura cadrul organizatoric necesar desfaşurării în condiţii optime a olimpiadelor şcolare; stabileşte lotul reprezentativ al liceului pentru olimpiade, concursuri judeţene sau interjudeţene şi asigură pregătirea elevilor.

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei, pe care se face menţiunea Conform cu originalul şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Responsabilităţile individuale ale membrilor comisiei, stabilite de director, aprobate de consiliul de administraţie şi extrase din fişa individuală a postului;
 • ¯ Graficul de desfășurare a olimpiadelor și concursurilor școlare;
 • ¯ Programa școlară pentru olimpiade și concursuri;
 • ¯ Tabel nominal cu elevii selectați pentru olimpiade și concursuri școlare;
 • ¯ Lista elevilor premiați la concursuri și olimpiade;
 • ¯ Raport de activitate

 

Componenţa:

        Preşedinte :        Drăgan Marcel- director

         Membri:              Pop Marcela -Delioara – director adjunct

                                         Creţu Olivia

                                         Cozilec Voichiţa

                                         Rotariu Sebastian

                                         Constantinescu Carmen

                                         Stan Petru

                                         Teleabă Viorelia 

                                         Andraş Adriana

 

7.Comisia pentru  întocmirea orarului

Atribuţii: Stabileste prioritatile în alcătuirea orarului analizând resursele umane şi materiale existente; alcatuieşte orarul liceului; alcatuieşte orar special în saptămânile în care se organizează activităţi de perfectionare cu profesorii.

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei, pe care se face menţiunea Conform cu originalul şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Orarul școlar realizat în funcție de prevederile metodologice.

 

Componenţa:

        Preşedinte :   Drăgan Marcel – director

        Membri:          Joldes Viorel – profesor

                                     Bologa Steluța

                                     Neag Cecilia – Carmen

                                     Pretorian Cosmina

                                     Goiţi Ion  – profesor – pentru instruire practică

 

 1. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, monitorizarea frecvenţei şi notarea ritmică

Atribuţii: Verifică ritmicitatea notării de două ori pe semestru; întocmeşte, cu consultarea diriginţilor şi afisează graficul cu desfăşurarea tezelor semestriale; verifică corectitudinea completării cataloagelor.

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de înfiinţare a comisiei;
 • ¯ Raportul de activitate al comisiei pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de consiliul de administraţie;
 • ¯ Programul de măsuri pentru anul şcolar curent, dezbătut, aprobat de consiliul de administraţie;
 • ¯ Precizări privind modul de completare al catalogului- în special pentru cadrele didactice debutante ( existente pe coperta catalogului sau prezentate în şedinţa de instruire privind completarea acsetui document şcolar); informări, rapoarte prezentate sau solicitate, diferite situaţii de modificare de note şi informări scrise ale cadrelor didactice respective;

 

Componenţa:

Preşedinte :        Drăgan Marcel – director

        Membri :      Cozilec  Voichiţa

                                  Pretorian Cosmina

                                  Haţegan Vasile

                                  Comşa Cosmin

 

 1. Comisia de cercetară disciplinară

Atribuții:

 • Întocmeşte programul de activitate al comisiei;
 • Se preocupă de buna desfăşurare a activităţii şcolare;
 • Informează elevii de responsabilităţile/drepturile pe care le au, precum şi de sancţiunile aferente;
 • Iau măsuri imediate în cazul producerii unor incidente în cadrul şcolii.
 • Monitorizează elevii care au săvârşit abateri de la R.O.F.

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei, pe care se face menţiunea Conform cu originalul şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Raportul de activitate al pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de consiliul de administraţie;

 

Componența:

Coordonator :    Gruber Alin

        Membri :      Vâlceanu Edward

                                  Pretorian Cosmina

                                  Kristof Ioan

                                  Vega Stelian                              

                      

 1. Comisia de salarizare şi acordare a burselor şcolare

Atribuţii: verifică autenticitatea datelor din dosarele depuse de elevi pentru obţinerea de burse; selectionează dosarele conform normelor în vigoare.

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei, pe care se face menţiunea Conform cu originalul şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Raportul de activitate al comisiei de salarizare şi de acordare a burselor şi a ajutoarelor ocazionale pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de consiliul de administraţie,
 • ¯ Plan de activitate privind acordarea burselor, ajutoarelor ocazionale (acordarea de ajutoare din partea statului pentru obţinerea unui PC, ajutoare din fondul bănesc al părinţilor, rechizite şcolare, ajutoare în caz de calamităţi naturale etc.);
 • ¯ Procese-verbale încheiate cu ocazia acordării burselor şi a ajutoarelor ocazionale;

 

Componenţa:

        Preşedinte :       Jude Vioara

        Secretar :            Mircea Lucica

        Membru :            Cretu Olivia

 

 1. Comisia de recepţie a lucrărilor de reparaţii şi construcţii

Atribuții:

 • Verifică şi face recepţia lucrărilor de reparații și construcții;
 • Asigură întocmirea Notei de Intrare Recepţie a lucrărilor de reparații și construcții;

 

 

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei;
 • ¯ Componenţa comisiei;
 • ¯ Procesele-verbale ale recepţiilor;
 • ¯ Alte documente elaborate de comisie

 

Componenţa:

        Preşedinte :        Drăgan Marcel – director

        Membri :              Stan Petru – prof. ing.

                                          Baranai Gheorghe – maistru instructor

 

 1. Comisia de selecţie a ofertelor pentru lucrări de reparaţii/ reparatii neprevazute

Atribuţii: Selectează ofertele pentru reparaţii curente şi solicită ofertele de preţuri conform OG 50/25.04.2001.

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei;
 • ¯ Componenţa comisiei;
 • ¯ Procesele-verbale de selecție a ofertelor;
 • ¯ Alte documente elaborate de comisie

Componenţa:

        Preşedinte:         Drăgan Marcel – director

        Membri:               Pop Marcela -Delioara – director adjunct

                                          Popescu Mircea  – contabil sef

                                          Stan Petru – profesor inginer

 

 1. Comisia pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii

Atributii: Face publică oferta şcolii; realizează în colaborare cu elevii materiale de mediatizare a liceului prin presa , televiziune, internet;  realizează şi actualizează expoziţii care să evidenţieze activităţile remarcabile ale elevilor şi profesorilor.

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei, pe care se face menţiunea Conform cu originalul şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Raportul de activitate al comisiei pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de consiliul de administraţie

Componenţa:

        Preşedinte:         Pop Marcela -Delioara – director adjunct

        Membri:               Bologa Steluţa

                                          Rotariu Sebastian

                                          Crangă Natalia

                                          Crețu Olivia

                                          Dardu Atanasiu

                                          Agheorghiesei Daniela

 

 1. Comisia pentru întocmirea / revizuirea regulamentului de organizare si functionare si a celui intern

Atribuții: Întocmirea și revizuirea Regulamentului intern în conformitate cu legislația în vigoare

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei, pe care se face menţiunea Conform cu originalul şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Raportul de activitate al comisiei pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de consiliul de administraţie

 

Componență:

Preşedinte:  Drăgan Marcel – director

Membri:        Pop Marcela -Delioara – director adjunct

                          Muntean Maria

                          Bologa Steluţa

                          Goiţi Ion

                          Valceanu Edward

                   

 

 1. Comisia de casare

Atribuții :

 • Colaboreaza cu comisia de inventariere a patrimoniului școlii, cu administratorul de patrimoniu și administratorul financiar al școlii;
 • Verifica starea bunurilor propuse pentru casare de catre comisia de inventariere;
 • Verifica încadrarea bunurilor în termenul de folosinta conform Legii patrimoniului;
 • Hotaraste casarea acelor bunuri care au depasit termenul de folosinta și scoaterea din uz a acelor bunuri care au suferit o deteriorare prematura;
 • Întocmeste referate care vizeaza casarea anumitor bunuri;

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei pe care se face menţiunea ,,Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Procese- verbale de casare;
 • ¯ Procese-verbale ale şedinţelor;
 • ¯ Rapoarte de activitate;
 • ¯ Alte materiale;

Componență:

Preşedinte:  Drăgan Marcel – director

Membri:        Vega Stelian Pompiliu

                           Goiţi Ion

                           Kriştof Ioan

                           Szazi Ludovic

 

 1. Comisia de inventariere patimoniu

Atribuții:

 • Intocmesc listele de inventar la inceputul fiecarui an scolar;
 • Analizeaza rezultatele inventarierii impreuna cu contabilul sef;
 • Sa aduca la cunostinta elevilor si parintilor lista de inventar si sa ia masuri ce se impun in cazul existentei lipsurilor sau plusurilor in gestiune.
 • propune scoaterea din uz al unor ob. de inventar, mijloace fixe uzate moral;

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei pe care se face menţiunea ,,Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Modul de efectuare a inventarierii;
 • ¯ Gestiunile supuse inventarierii;
 • ¯ Data de începere si terminare a operatiunilor;
 • ¯ Procese-verbale ale şedinţelor;
 • ¯ Rapoarte de activitate;
 • ¯ Alte materiale;

 

Componența:

Preşedinte:  Stan Petru

Membri:        Homoc Mărioara – secretar comisie inventariere:

                           Valceanu Edward- membru

                           Jude Vioara- membru

                           Gruber Alin – membru

 

 1. 17. Comisia însărcinată să lucreze cu instalaţii de gaz sau alte substanţe inflamabile din laboratoare şi ateliere

Atribuții : Asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborarea cu administraţia

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei pe care se face menţiunea ,,Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Regulamente de funcționare a laboratoarelor conform dispozițiilor legale în vigoare;
 • ¯ Procese-verbale ale şedinţelor;
 • ¯ Rapoarte de activitate;
 • ¯ Alte materiale;

Componența:

                                Prof. Barbu Ţigriş Nicoleta

                                Szazi Ludovic  – Muncitor atelier

                                Homoc Marioara – laborant

 

 1. Responsabil cu arhiva pe unitate

Atribuții:

Preia documentele grupate în unităţi arhivistice de la entităţi pentru păstrarea în arhivă.

 • Asigură documentele deţinute în arhivă în condiţii corespunzătoare.
 • Ţine evidenţa intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice din arhivă.
 • Verifică modul de păstrare în timp a documentelor.
 • Pune la dispoziţie, în anumitesituaţii, pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate entităţilor creatoare, pe baza registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice; la restituire verifică integritatea documentelor împrumutate.
 • Convoacă comisia de selecţionare în vederea analizării dosarelor cu termenele de păstrare expirate, care sunt propuse pentru distrugere.
 • Asigură difuzarea nomenclatorului arhivistic tuturor compartimentelor organizatorice din cadrul liceului.

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei pe care se face menţiunea ,,Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Pagina de gardă a dosarului pentru predarea spre arhivă
 • ¯ Inventar de documente pentru arhivare
 • ¯ Proces verbal de predare-primire documente pentru arhivare
 • ¯ Proces verbal de avizare a distrugerii documentelor

 

Componență :

Anghel Meluca –  secretar şef

 

 

 1. Comisia paritară din unitate

Atribuții:

 • Comisiile paritare urmaresc permanent realizarea acordurilor stabilite intre sindicatele reprezentative sau reprezentantii functionarilor publici cu autoritatile sau institutiile publice.
 • Comisia paritara este imputernicita sa analizeze si sa rezolve totalitatea problemelor ce apar in aplicarea Contractului colectiv de munca , la solicitarea uneia dintre parti ;

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei pe care se face menţiunea ,,Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Procese-verbale ale şedinţelor;
 • ¯ Rapoarte de activitate;
 • ¯ Alte materiale;

 

Componența:

                                Drăgan Marcel  – director;

                                Pop Marcela -Delioara – director adjunct;

                                Popescu  Mircea – contabil şef;

                                Vâlceanu Edward – reprezentant sindicat  “Spiru Haret”;

                                Rotariu Sebastian– reprezentant membrii de sindicat;

                                Anghel Meluca – secretar şef

 

 1. Comisia de gestionare SIIIR

Atribuții :Asigură introducerea corectă a detelor în SIIIR

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei pe care se face menţiunea ,,Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Raport de activitate.

 

Componență:

                          Informatician:   Oz  Demis  Otniel Luiss

                          Secretar:                Mircea Lucica

 

 1. Comisia care întocmeşte graficul tezelor şi urmăreşte rezolvarea lui

Atribuții: Întocmește graficul de desfășurare al tezelor conform legislației în vigoare

 

Portofoliul comisiei cuprinde :

 • ¯ Copie după decizia de constituire a comisiei pe care se face menţiunea ,,Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
 • ¯ Grafice de susținere a lucrărilor scrise semestriale;
 • ¯ Rapoarte de activitate;
 • ¯ Alte documente.

 

Componentă:               

                                 Prof.  Teleabă Viorelia

                                 Prof. Kristof Ioan

 

 1. Comisia responsabilă pentru completarea condicii de prezență a cadrelor didactice

Componența : Responsabil:  Prof. Toth Zoltan

                                                             Vega Stelian

                                                             Lungu Marioara

                                               

 

 1. Comisia de actualizare a Planului de acțiune al școlii

Coordonator PAS:   Prof. DRĂGAN Marcel – director

Responsabil PAS –  PROF. POP Marcela – director adjunct

Membrii:

Prof. BOLOGA Steluța

Prof. STAN  Petru

Secretar:                   MIRCEA LUCICA

Varianta PDF:  comisii 2017 – 2018