ANUNȚ CONCURS INFORMATICIAN II 0,5 NORMA

LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” LUGOJ, cu sediul în Lugoj, strada Cernei nr.42, județul Timiș, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuție
2. Denumirea postului: INFORMATICIAN, post vacant pe perioadă nedeterminată
3. Numărul de posturi: 1 post cu 0,5 normă

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE
 1. Condițiile generale prevăzute de art.15 din H.G. nr. 1336/08.11.2022 sunt următoarele:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) si (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra infăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

B) Condiții specifice de participare la concurs:
-Studii: Superioare de specialitate, absolvirea cu diplomă de licență a unei instituții de nivel superior în specialitate: informatică, matematică-informatică, IT;
-Vechime în muncă: minim 2 ani

 1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente prevăzute la art.35 din HG nr.1336/08.11.2022:

1. Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la HG nr. 1336/08.11.2022;

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

5. Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (modelul orientativ al adeverinței este prevazut în anexa nr. 3 la HG nr. 1336/2022);

6. Certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin Ordin al Ministrului Sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii);

8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în varstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
9. Curriculum vitae, model comun european.

                Dosarele de concurs se depun, în format letric, la sediul unității din Lugoj, strada Cernei nr.42, județul Timiș, tel. 0256354002, aurelvlaiculugoj@yahoo.com.

Perioada de depunere a dosarelor: 13.11.2023 – 24.11.2023, orele 8.00-14.00,  la sediul instituţiei.

 1.  PROCEDURA DE SELECȚIE

Concursul va consta în următoarele etape:

1. Depunerea dosarelor

2. Selecția dosarelor

3. Probă scrisă – testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului – punctajul maxim este de 100     puncte,  iar minim 50 de puncte.

4. Probă practică – constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidaţilor în vederea ocupării  postului vacant – punctajul maxim este de 100 puncte, iar minim 50 de puncte;

5. Interviu – prin care se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților – punctajul maxim este 100 puncte,  iar minim 50 de puncte.

 1. CALENDARUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE INFORMATICIAN:
NR. CRTETAPA DE CONCURSDATA DESFĂȘURĂRII
    1Depunerea dosarelor de înscrierePână la data de  24.11.2023, între orele 9.00-14.00
Selecția dosarelor Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor27.11.2023, ora 9.00 27.11 .2023 ora 12.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele la dosarele de înscriere27.11.2023 ,ora 13.30 -15.00
Soluționarea contestațiilor privind validarea dosarelor de înscriere Afișarea soluționării contestațiilor-selecție dosare28.11.2023   28.11.2023, ora 12.30
2Proba scrisă04.12.2023, ora  9.00
Afișarea rezultatelor probei scrise04.12.2023, ora 15.00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise05.12.2023, orele 12.30-15.00
Soluționarea contestațiilor la proba scrisă Afişarea soluționării contestaţiilor la proba scrisă06.12.2023 06.12.2023, ora 15.00
3Desfăşurarea probei practice Afişarea rezultatelor la proba practică07.12.2023 , ora 9.00 07.12.2023 , ora 15.00
Depunere contestaţii la proba practică Afişarea soluționării contestaţiilor la proba practică08.12.2023 , ora 9.00-10,00 08.12.2023 , ora 15.00
  4Probă interviu11.12.2023 , ora 9.00
Afișarea rezultatelor probei de interviu11.12.2023, ora 12.00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul interviului11.12.2023, orele 12.30-15.00
Soluționarea contestațiilor  la interviu Afișarea soluționării contestaţiilor la interviu12.12.2023 12.12.2023, ora 12.00
5Afișarea rezultatelor finale12.12.2023, ora 14.00

Notă:    

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la o probă nu pot participa la probele următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă de concurs.

Candidații pot contesta doar propriul dosar și propria lucrare.

Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.

Nota obținută după contestații rămâne definitivă.

 • TEMATICĂ
 1. Rețele de comunicare LAN, WAN, Internet, Intranet, protocoale, arhitecturi.
 2. Echipamente de rețea și comunicație.
 3. Instalări și configurări de echipamente în rețelele locale structurate
 4. Administrarea rețelelor de calculatoare
 5. Securitate și mentenanță, programe antivirus.
 6. Cloud computing, partajarea fișierelor, stocare, lucru în cloud, backup și restaurare.
 7. Instalare software (stații de lucru, imprimante). Licențe.
 8. Instalare și configurare Windows , Microsoft Office.
 9. Arhitectura calculatoarelor personale, hardware, diagnosticare defecte, depanare
 10. Sisteme de operare Windows, Linux
 11. Suita Microsoft Office 365( Word, Excel.Access, Power Point, Publisher, Teams, Onedrive) și Google Suite (cu accent pe Classroom, Google Forms, Calendar, Drive)
 12. Internet, servicii Internet
 13. Creare si actualizare siteuri. Limbajul HTML.
 14. Platforme educationale, administrare si configurare GSuite si ADMA.

Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

 • BIBLIOGRAFIE

-LEGEA învăţământului preuniversitar  nr. 198/2023

-Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu modificările șicompletările ulterioare, aprobat prin ORDINUL nr. 4183/2022;

-BURAGA Sabin – 2005 Proiectarea siturilor Web – design şi funcţionalitate, Iaşi, Polirom ;

-CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea rețelei Internet;

-Luke Welling, Laura Thomson – Dezvoltarea aplicatiilor WEB cu PHP și MySQL, Ed. Teora

-Dima Gabriel – Visual FoxPro 7.0, Ed. TEORA

-Steve Bain – Corel Draw 12. Ghidul oficial, Ed. ALL

-Utilizarea computerului – Windows 7, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti

-Utilizarea computerului – Windows 8, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti

-Editare de text – Microsoft Word 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti

-Calcul tabelar – Microsoft Excel 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti

-Utilizare SIIIR – http://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri

Notă:

* Toată bibliografia va fi studiată în variantă actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

                    DIRECTOR,

PROF. GHELESIAN MIHAELA-SILVIA