ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR II M – 1 NORMĂ

ANUNȚ

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR II M  – 1 NORMĂ

 LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL VLAICU” LUGOJ organizează concurs pentru ocuparea unui post de MUNCITOR II – 1 normă, pe perioadă nedeterminată.

  1. DOSARUL DE CONCURS

 · Cerere de înscriere la concurs;

· Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

· Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 · Cazierul judiciar;

· Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie

· Adeverință medicală cu mențiunea “apt pentru angajare” care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

· Curriculum vitae însoțit de documente justificative.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la punctele 2-3 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalul.

Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus, iar filele trebuie numerotate. Numărul de file va fi consemnat în opis.

  • CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 · are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 · cunoaște limba română, scris și vorbit;

· are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

· are capacitate deplină de exercițiu;

 · are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

· îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

· nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  • CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant de (portar) paznic sunt stabilite pe baza fișei postului, după cum urmează:

 · condiții de studii: medii;

· vechime de minim 3 ani;

 Constituie un avantaj:

Cursuri în unul din  domeniile: intretinere si reparatii, zidar, tencuitor, faianțar, parchetar, tamplar etc.

  •  ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI –MUNCITOR  extras din fișa postului):

– supraveghează starea bunurilor aflate în unitate;

– respectă programul aprobat de conducerea școlii;

– controlează zilnic ușile, geamurile, robinetele și semnalizează neregulile constatate administratului;

– participă la igienizarea spațiilor de învățământ, holurile și grupurile sanitare prin lucrări de zugrăveli-vopsitorie în timpul vacanțelor școlare;

– participă la efectuarea lucrărilor de curățenie, întreținere și amenajare a spațiilor școlare (interioare și exterioare);

– respectă normele cu privire la paza și stingerea incendiilor și normele de protecție a muncii;

Comportamentul și conduita:

· Să aibă un comportament și o conduită adecvate unei instituții de învățământ atât față de copii, cât și față de colegi; Cerințe psihologice;

 · Asumarea responsabilității;

· Rezistența la sarcini repetitive;

· Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;

· Echilibru emoțional.

  • PROBE DE CONCURS

Concursul va consta din următoarele etape:

  1. Selecția dosarelor – se notează cu admis/respins.
  • Proba scrisa – maxim 100 de puncte

 3. Proba practica – maxim 100 de puncte.

 4. Interviu – maxim 100 de puncte.

Notă: Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dintre candidații care au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Depunerea dosarelor la secretariatul școlii: până in 14.10.2020, ora 12.00, zilnic între orele 9:00 – 12:00.

1. Selecția dosarelor depuse: 15.10.2020.

2. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 15.10.2020, ora 14:00.

3. Depunerea contestatiilor la selectia de dosare 16.10.2020 pana la ora 12.00.

4. Afișarea rezultatelor în urma contestatiilor la selectia de dosarese depuse: 16.10.2020, ora 14:00.

5. Susținerea probei scrise: 26.10.2020, între orele 10:00 – 12:00.

6. Afișarea rezultatelor  probei scrise: 26.10.2020, ora 14:00.

7. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 26.10.2020, între orele 14:00–16:00.

 8. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 27. 10.2020, ora 12:00.

 9. Susținerea probei practice: 28.10.2020, ora 10:00.

10. Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei practice: 28.10.2020, ora 12:00.

11. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei practice: 28.10.2020, între orele 12:00–14:00.

12. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 28.10.2020, ora 16:00.

13. Susținerea interviului: 30.10.2020, între orele 10:00 – 12:00.

14. Afișarea rezultatelor  interviului: 30.10.2020, ora 14:00.

15. Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului: 30.10.2020, între orele 14:00–16:00.

 16. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 02. 11.2020, ora 12:00.

17. Afișarea rezultatelor finale: 02.11.2020, ora 12:00

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs la secretariatul unității școlare. Candidații pot contesta doar propriile lucrări.

Concursul va avea loc la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC ”AUREL VLAICU” LUGOJ, conform graficului de mai sus. Relații suplimentare la secretariatul unității, tel. 0256-354002

Director,

Prof. GHELEŞIAN MIHAELA SILVIA

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *