ANUNT PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

PE PERIOADA NEDETERMINATA

ANUNT PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

PE PERIOADA NEDETERMINATA

Afisat azi,  24.09.2021. MO, PARTEA A III-A

Avand in vedere:

-Art. 30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările

ulterioare.

-Art. III din Ordonanţa de urgenţă nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul

realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al

funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale,

-Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,

-Procedura de promovare stabilită de Hotărârea de Guvern nr.286 din 23 martie

2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din

sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată prin HOTARÂREA de Guvern nr.1.027 din

11 noiembrie 2014 publicată în MO nr.854/11.2014

 

Liceul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” cu sediul in: loc. Lugoj, str.

Cernei, nr. 42, jud. Timis, organizează concurs pentru ocuparea următorului

post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr.

1027/2014.

Denumirea postului- SECRETAR  SEF -personal didactic auxiliar cu normă întreagă -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: SUPERIOARE (ECONOMICE, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, MANAGEMENT, JURIDICE, BIROTICĂ ȘI SECRETARIAT, INFORMATICĂ DE GESTIUNE)

-vechime în specialitatea studiilor ( secretar de scoala ) necesare ocupării postului:-minim 4.5  ani

-cunoștințe avansate de operare pe PC ( EXCEL, WORD ETC)

 

Date de contact:

 

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere:…..04 – 08 octombrie 2021., orele 09.00-15.00, la secretariatul liceului

 

Concursul pentru ocuparea postului de secretar scoala, constă în:

1.Selectia dosarelor de înscriere, 12.10.2021, si anuntarea candidatilor admisi

2.Susţinerea unei probe scrise de două ore, din tematica şi bibliografia anunţată, 18.10.2021 , ora 9.00

3.Susţinerea unei probe practice. 20.10.2021, ora 9.00

4.Interviu  22.10.2021, ora 9.00

Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidații admiși la proba precedentă.

Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 70 puncte din 100.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, practică şi interviu.

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

 1. Depunerea dosarelor, in perioada.. 04 – 08 octombrie 2021., in intervalul orar 9.00-15.00, in zilele lucratoare, la secretariatul scolii
 2. Selectia dosarelor depuse, in data de..10.2021,.., intre orele 9.00-10.00
 3. Afisarea rezultatelor, in urma selectiei dosarelor depuse de catre candidati, in data de ..10.2021, intre orele 12.00-14.00
 4. Depunerea contestatiilor, in urma selectiei dosarelor candidatilor, in data de 10.2021, intre orele 14.00-1600.
 5. Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse 10.2021 ora 10.00
 6. Sustinerea probei scrise: 10.2021, ora 09.00
 7. Afisare rezultate 10.2021 –ora 14.00
 8. Depunere contestatii proba scrisa 18.10.2021 ora 15.00 -16.00
 9. Afisare rezultate finale proba scrisa 19.10.2021 ora 14.00
 10. Sustinerea probei practice:10.2021., ora 09.00
 11. Afisare rezultate 10.2021., ora 14.00
 12. Depunere contestatii proba practica 10.2021., ora 15.00-16.00
 13. Afisare rezultate finale proba practica 21.10.2021, ora 14.00
 14. Sustinerea interviului;10.2021, ora 9.00,
 15. Afisare rezultate 10.2021 , ora 14.00
 16. Depunere contestatii proba interviu 10.2021 , ora15.00- 16.00
 17. Afisare rezultate finale proba interviu 23.10.2021 ora 14.00
 18. Afisarea rezultatelor finale: 24.10.2021 intre orele 12.00-14.00

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE

DOCUMENTE: (cf. art. 6, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va

conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei

publice organizatoare;

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit

legii, după caz;

 1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

 1. carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 2. cazierul judiciar care atesta faptul că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia solicitata
 3. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 4. curriculum vitae;
 5. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea

verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (cf. art. 3,

HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;

 1. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu

intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a

intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 studii superioare (specializare – ECONOMIC, MANAGEMENT, JURIDIC, INFORMATICĂ DE GESTIUNE, BIROTICĂ ȘI SECRETARIAT;

 vechime în specialitate minim 4.5 ani;

 cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;

 cunoştinţe privind încadrarea personalului;

 cunoştinţe de utilizare şi operare PC (EXCEL, WORD);

 cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din învăţământ: EDUSAL, REVISAL,

SIIIR

 noţiuni de comunicare în relaţii publice;

 disponibilitate la timp de lucru prelungit;

 

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI

 Respectarea planurilor manageriale ale şcolii

 Capacitatea de organizare a muncii

 Organizare şi coordonare

 Analiză şi sinteză

 Planificare şi acţiune strategică

 Control şi depistare a deficienţelor

 Rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor

 Excelentă comunicare orală şi scrisă

 Lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia

 Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului

 Realizarea planificării calendaristice a compartimentului

 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare

 Folosirea tehnologiei informatice în proiectare

 Organizarea documentelor oficiale

 Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor

 Asigurarea evidenţei ordonării şi arhivării documentelor unităţii

 Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în

programele EDUSAL, REVISAL, SIIIR etc.

 Elaborarea de procedure operaţionale

 Respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului

 Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment

 Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;

 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare

 Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră

 Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar

 Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi

promovarea imaginii şcolii

 Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind

activitatea compartimentului

 Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot rezulta

din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate

 Respectarea ROFUIP, ROF, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de

PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ

 

Comportamentul şi conduita:

 Să aibă un comportament şi o conduita adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii,

cât şi faţă de colegi.

 

 

Cerinţe psihologice:

 Asumarea responsabilităţii;

 Rezistenţa la sarcini repetitive;

 Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;

 Echilibru emotional.

 

 

SARCINI DE SERVICIU:

 1. Este responsabil cu evidenţa personalului didactic şi nedidactic;
 2. Completează actele de studii ale absolvenţilor, duplicatele actelor de studii, foi matricole. Se

ocupă de completarea registrelor matricole;

 1. Verifica statele de plata pentru acordarea burselor profesionale si a bursei „Bani de Liceu”, precum si pentru elevii cu CES.
 2. Contribuie la arhivarea şi siguranţa actelor de studii la nivelul unităţii de

învăţământ;

 1. Face parte din Comisia SIIIR;
 2. Respectă procedura „Circuitul documentelor” la nivelul unităţii de învăţămân
 3. Se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, decrete,

ordine, regulamente, instrucţiuni, metodologii);

8.Face parte din Comisia pentru burse şi alte forme de sprijin material.

 

 

TEMATICA CONCURSULUI

 1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
 2. Actele de studii – tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare;
 3. Duplicate ale actelor de studii;
 4. Documente şcolare;
 5. Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 6. Arhivarea şi circuitul documentelor;
 7. Intocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL,SIIIR.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale, actualizata
 2. LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017- actualizata – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 3. OMEC 5447 din 31.08.2020 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ

preuniversitar

 1. H.G. 286/2010 – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a condiţiilor de promovare în grade

sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri

publice;

 1. 10.Legea 263/2010, actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice;
 2. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar “Euro 200”
 3. Ordin MECTS 1488/2004 – privind aprobarea criteriilor “Bani de liceu”
 4. Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul

preuniversitar de stat;

 1. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea

criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat ;

 1. Ordin 5565/31.10.2011 – Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor

şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;

 1. HG Nr.951 privind acordarea burselor profesionale
 2. H.G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor;
 3. 19.Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea 16/996 Legea Arhivelor Naţionale;

 

 

NOTĂ:

 Conform HG 286/2011, sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim

70  puncte. Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim 70 puncte

 Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai sus într–un dosar cu şină.

 Relaţii suplimentare la secretariatul unităţii şcolare – telefon: …..0743062965….; persoana de contact:  ..POP Marcela ……

DIRECTOR,

Prof. Ghelesian Mihaela – Silvia

 

 

 

 

 

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *